ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (2010-2014)

Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντική κατά την άποψη του τμήματος ερευνητική δραστηριότητα

 1. Τίτλος έργου: «Συγκριτική Αποτίμηση Σεισμικής Αποκατάστασης Πλαισίων Ω/Σ με Ανθρακοελάσματα και Ανθρακουφάσματα»
  Αναθέτων: Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
  Ανάδοχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 1.500 €
  Διάρκεια: 2015-16
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Δημήτριος Κακαλέτσης
   
 2. Τίτλος έργου: Εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Σερρών
  Αναθέτων: ΥπΕΠΘ–ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους)
  Ανάδοχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Σερρών
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 85.000 €
  Διάρκεια: 01/10/2012- 30/11/2015
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου:  Δρ. Παναγιώτης Κολιόπουλος
   
 3. Τίτλος έργου: Πλαίσιο υπηρεσιών για τη χρήση του κοινωνικού διαδικτύου σαν δίκτυο αισθητήρων: αναγνώριση γεγονότων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση χωρικών, χρονικών και σημασιοπολικών αναφορών
  Αναθέτων: ΥπΕΠΘ–ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ (υποέργο 6) Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους)
  Ανάδοχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Σερρών
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 85.000 €
  Διάρκεια: 01/10/2012- 30/09/2015
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Δημήτριος Κοτζίνος (έως 30-09-2013) και Δρ. Μ-Ε Θεοδωρίδου (από 1/10/2013 έως σήμερα)
  Ιστοσελίδα Έργου: http://suss.teicm.gr
   
 4. Τίτλος έργου: A scientific network for earhquake landslide and flood hazard prevention (SciNEtNat Haz). Το τμήμα είναι leader του έργου στο οποίο συμμετέχουν 6 ακόμη φορείς/ιδρύματα)
  Αναθέτων: Interreg IV (Black Sea 2007-2013)
  Ανάδοχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Σερρών
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 1.035.000 €
  Διάρκεια: 2012-2015
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου
  Ιστοσελίδα Έργου: http://scinetnathaz.net
   
 5. Τίτλος έργου: Cross Border collaboration to fight illegal logging and timber trade to protect trans-boundary Greece-FYROM  ecosystems (AITOLOS). Το τμήμα είναι partner του έργου στο οποίο συμμετέχουν 5 ακόμη φορείς/ιδρύματα)
  Αναθέτων: Interreg IV (Greece-FYROM 2007-2013)
  Ανάδοχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Σερρών
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 112.000 €
  Διάρκεια: 11/2012 έως 09/2014
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Γεώργιος Καριώτης
  Ιστοσελίδα Έργου: http://aitolos.eu
   
 6. Τίτλος έργου: Geoinformation technology application in drought risk assesment
  Αναθέτων: Δράση Εθνικής εμβέλειας «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Τσεχίας 2011-2013», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» καθώς και των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, μέσω της Γενικής Γραμματείας Ερευνας & Τεχνολογίας
  Ανάδοχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Σερρών
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 15.000 €
  Διάρκεια: 2013-2014
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης
   
 7. Τίτλος έργου: Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
  Αναθέτων: Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
  Ανάδοχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Σερρών
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 20.000 €
  Διάρκεια: 17.05.2012-24.11.2013
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης
   
 8. Τίτλος έργου: Eργαστηριακοί έλεγχοι και εργασίες που απαιτούνται για τη στατική επάρκεια του Νοτίου Πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών
  Αναθέτων: Δήμος Σερρών.
  Ανάδοχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Σερρών
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 50.500 €
  Διάρκεια: 2009-11
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Δημήτριος Κακαλέτσης
   
 9. Τίτλος έργου: Αποδοτικότητα Τεχνικών Επισκευής Γυμνών και  Τοιχοπληρωμένων Πλαισίων Ω/Σ
  Αναθέτων: Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Σερρών
  Ανάδοχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Σερρών
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 1.500 €
  Διάρκεια: 2009-11
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Δημήτριος Κακαλέτσης
   
 10. Τίτλος έργου: Σύγκριση εναλλακτικών μεθόδων επισκευής Γυμνών και  Τοιχοπληρωμένων Πλαισίων Ω/Σ
  Αναθέτων: Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Σερρών
  Ανάδοχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Σερρών
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 2.500 €
  Διάρκεια: 2010-11
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Δημήτριος Κακαλέτσης
   
 11. Τίτλος έργου: «Αποδοτικότητα Ορθογωνικού Σπειροειδούς Οπλισμού  Τοιχοπληρωμένων Πλαισίων Ω/Σ υπο Κυκλική Φόρτιση»
  Αναθέτων: Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Σερρών
  Ανάδοχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Σερρών
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 1.500 €
  Διάρκεια: 2009-11
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Δημήτριος Κακαλέτσης
   
 12. Τίτλος έργου: Οικιστικές Πολιτικές για Αειφόρο Δόμηση/Politiche Abitative per l' Edilizia Sostenibile (PAES)
  Αναθέτων: Erasmus + ΚΑ2: Cooperation for Innovation and the excahnge of good practices. Strategic Partnership for Higher Education ( Co-ordinator: Univerita della Calabria and Acenzia Nationale Indire)
  Ανάδοχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Σερρών
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 44.396 €
  Διάρκεια: 09/2015  έως 08/2018
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Μ-Ε Θεοδωρίδου
  Ιστοσελίδα Έργου: http://paes.teicm.gr

Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες

Έχουν αναπτυχθεί ερευνητικές συνεργασίες με το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ελλάδα), με το Kandilli Observatory & Earthquake Research Institute (Turkey), με το Masaryk Uni. Brno (Czach Rebuplic), με το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / ΕΚΕΤΑ (Ελλάδα), με το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), με το Ιδρυμα Τεχνολογίας και έρευνας- Ινστιτούτο Πληροφορικής /ΙΠ-ΙΤΕ (Ελλάδα) κ.λπ.

Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις

 • 2012: Συμμετοχή του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (νυν κατεύθυνση Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργαστηρίων GIS (AGILE) και Εργαστηρίων Τηλεπισκόπησης (EARSel).
 • 2014: Το έργο SciNetHaz επιλέχθηκε από την Ενιαία Αρχή Διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (JMA) και παρουσιάστηκε το 2014 ως  Best Practice  σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κνέτρο Πληροφόρησης Διασυνοριακών Έργων  Interreg /Black Sea) στη Θεσσαλονίκη.

 

Κορυφή σελίδας