Δημήτριος Αμπατζίδης


Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία

Προσωπικά Στοιχεία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: 
dampatzi@teicm.gr
AIM: dimitrios.ampatzidis2
Γραφείο: ΣΤ004 (Ισογείο)
Ώρες Γραφείου: Τέταρτη 08:00-10:00
 
Προσωπική Ιστοσελίδα Ερευνητή: https://researchgate.net/profile/Dimitrios_Ampatzidis
Προσωπική Ιστοσελίδα Ερευνητή: orcid.org/0000-0002-0182-5093
 
Κύρια επιστημονικά πεδία ενασχόλησης 
Ι. Υλοποίηση γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς
II. Επεξεργασία παρατηρήσεων GNSS και SLR
III. Τεκτονική Γεωδαισία
IV. Παρακολούθηση παραμορφώσεων
V. Τεχνικές αναπαράστασης Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους
VI. Αξιολόγηση της ακρίβειας των Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους
VII. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων σε διάφορα Γεωδαιτικά Συστήματα Αναφοράς
VIII. Προχωρημένες Τεχνικές Συνορθώσεων Παρατηρήσεων
IX. Θαλάσσια Γεωδαισία και Δορυφορική Αλτιμετρία
X.  Μελέτη Γεωειδούς σε τοπική κλίμακα
ΧΙ. Αξιολόγηση βυθομετρικών χαρτών μέσω χρήσης δεδομένων ηχοβόλισης
 
Βασικές σπουδές
Ιανουάριος 2008 – Ιούνιος 2011: Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. με βαθμό «Άριστα», για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής: «Μελέτη για την βέλτιστη υλοποίηση ενός γεωδαιτικού συστήματος αναφοράς στον Ελλαδικό χώρο» 
 
Οκτώβριος 2006 – Νοέμβριος 2007: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Γεωπληροφορική» με ειδίκευση : «Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές» του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. 
Οκτώβριος 2001 – Οκτώβριος 2006: Δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.  
 
Μετεκπαίδευση - Επιμόρφωση
Ιουνίος 2021: Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 
Οκτώβριος 2020: NGS Training Course: “Global Reference Frames: What they Are and How/Why NGS Aligns to Them" 
Ιούνιος 2020: RUS Copernicus Training Course:  Copernicus for Geophysical and Geomorphological Applications. (Webinars) (https://rus-training.eu/training/rus-remote-training-copernicus-for-geological-and-geomorphological-applications).
Σεπτέμβριος 2017: Bernese Training School:  Astronomical Institute of University of Bern, Switzerland (βλ. Παράρτημα).
Iούνιος 2010: IAG School on Reference Frames, Mytilene Greece.
Σεπτέμβριος 2010: International School on "The Determination and Use of the Geoid" Politecnico Milano, Polo di Como, Como, Italy.
 
Υποτροφίες – Διακρίσεις – Βραβεία
Δεκέμβριος 2020: Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Συνεδρίου Αραβικού Περιοδικού Γεωπιστημών. Ιστοσελίδα: https://www.cajg.org/index.php?p=committees (βλ. Παράρτημα).
Οκτώβριος 2014: Επιλεχθείς για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής υποτροφίας από τον Ελληνικό Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης «Δήμητρα» (εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Λόγω αναχώρησης μου στην Γερμανία και βάσει των κανονισμών του Κέντρου, η υποτροφία δόθηκε στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.
Ιανουάριος 2013: Δημοσίευση δράσεις αριστείας (στο πλαίσιο της δράσης:  «Ανάδειξη και στήριξη της Ακαδημαϊκής & Επιστημονικής Αριστείας στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»). Ιστοσελίδα: http://150.140.28.12/draseis/listing/517-geodesy.
Ιούνιος 2012: Τιμητική Επιστολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την εκτέλεση αμυντικών έργων σε χώρους ευθύνης του Γ‘ και Δ‘ Σώματος Στρατού (Θεσσαλονίκη και Έβρος). 
Σεπτέμβριος 2011: Βραβείο Αριστείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μάιος 2011: Βραβείο Καλύτερου Πόστερ Φοιτητή στο συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υλοποίησης Συστήματος Αναφοράς, στο Κισινάου της Μολδαβίας. Η εργασία έγινε υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ Χριστόφορου Κωτσάκη και Κωνσταντίνου-Βασίλειου Κατσάμπαλου (βλ. Παράρτημα).
Δεκέμβριος 2010: Υποτροφία της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Οκτώβριος 2006: Βαθμός Διπλώματος στο ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων του ακαδημαϊκού έτους. (βλ. Παράρτημα).
Δεκέμβριος 2005: Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την καλύτερη φοιτητική επίδοση του ακαδημαϊκού έτους 2004-05.
 
Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά: Πολύ καλή γνώση
Γερμανικά: Καλή γνώση
Γαλλικά: Βασικές Γνώσεις
 
Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή Εμπειρία
Δεκ. 2021-κ.εξ: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας με έδρα τις Σέρρες. Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωδαισία και Συστήματα Εντοπισμού Θέσης (ΦΕΚ Διορισμού: Γ‘ 2935-01.12.2021).
Μαθήματα: Γεωδαισία ΙΙΙ: Τοπογραφικά και Γεωδαιτικά Δίκτυα, Γεωδαισία IV: Δορυφορική (GPS)
 
Νοέ. 2021 – Δεκ. 2021: Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας με έδρα τις Σέρρες. Μάθημα: Γεωδαισία IV : Δορυφορική (GPS). Θεωρία και Εργαστήρια.
Ιαν. 2017- Σεπτέμβριος 2021: Επιστημονικός Συνεργάτης της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χαρτογραφίας και Γεωδαισίας στην Φρανκφούρτη (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie/BKG). Πρόγραμμα KoKoRef (εσωτερικό πρόγραμμα της υπηρεσίας στο πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης / Forschung und Entwicklung: Συμβατική Ανάλυση Συνδυασμού για την Σύγκριση των Παγκοσμίων Επίγειων Πλαισίων Αναφοράς.  
Κύρια Καθήκοντα: 
Ι. Επεξεργασία και ανάλυση παρατηρήσεων τηλεμετρίας δορυφόρων (Satellite Laser Ranging/SLR) σε δορυφόρους GNSS (GPS και GLONASS). Η επεξεργασία των μετρήσεων γίνεται με το πρόγραμμα Bernese Software. 
ΙΙ. Λύση βέλτιστου συνδυασμού:  α. SLR (Satellite Laser Ranging)  σε δορυφόρους GNSS (Global Navigation Satellite Systems), β. GNSS και γ. SLR σε δορυφόρους LAGEOS. Η λύση συνδυασμού γίνεται στο επίπεδο των κανονικών εξισώσεων.
III. Αξιολόγηση των τροχιών των δορυφόρων GNSS μέσω SLR.
IV. Αξιολόγηση της κλίμακας των παγκοσμίων πλαισίων αναφοράς 
V. Αξιολόγηση των συντεταγμένων του γεώκεντρου (geocenter motion)
VI. Αξιολόγηση των Παραμέτρων Περιστροφής της Γης (Earth Rotation Parameters)
VII. Προσδιορισμός συστηματικών σφαλμάτων της τεχνικής SLR 
VIII. Ανάλυση της επίδρασης μη ατμοσφαιρικών φορτίσεων (non atmospheric loading) στα αποτελέσματα της επεξεργασίας.
Σεπτέμβριος 2014-Δεκέμβριος 2016: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) που εδρεύει στην πόλη Weßling.
 
Κύρια καθήκοντα: 
Ι. Κύριος Ερευνητής στο πρόγραμμα GGOS-SIM (Προσομοίωση Παγκόσμιων Γεωδαιτικών Συστημάτων Παρατήρησης, εγκεκριμένο από την Γερμανική Κοινότητα Έρευνας/Deutsche Forschung Gemeinschaft). Υπεύθυνος επίλυσης ενός παγκόσμιου δικτύου (προσομοιωμένων) παρατηρήσεων GPS.  Η επεξεργασία των παρατηρήσεων έγινε με το πρόγραμμα EPOS.
ΙΙ. Βέλτιστος συνδυασμός διαστημικών τεχνικών στο επίπεδο άθροισης κανονικών εξισώσεων
ΙΙΙ. Θεωρία παγκόσμιων συστημάτων αναφοράς και εφαρμογής τους 
ΙV. Ειδικές μέθοδοι για λύση συνδυασμού διαφορετικών τεχνικών και τοπικών συνδέσεων (local ties). 
 
Μάιος 2014 –Σεπτέμβριος 2014: Υπάλληλος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Χαλκιδικής που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά για τον υπολογισμό επιδοτήσεων αγροτών (βλ. Παράρτημα). 
 
Κύρια καθήκοντα: 
Ι. Εντοπισμός γεωτεμαχίων
ΙΙ. Μετασχηματισμοί datums
ΙΙI. Κτηματολογικές εφαρμογές
ΙV. Φωτογραμμετρικές και τηλεπισκοπικές εφαρμογές. 
V. Προσδιορισμός θέσης γεωτεμαχίων με την χρήση GNSS χειρός
Κατά την διάρκεια της εργασίας, συντάχθηκαν για πρώτη φορά προγράμματα σε υπολογιστικά φύλλα Excel για τον μετασχηματισμό συντεταγμένων που οδήγησε σε απλούστευση των διαδικασιών.  
Σεπτέμβριος 2013- Απρ. 2014: Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης στην εταιρεία Space Geomatica Ltd. στα Χανιά, Ελλάδα. Απασχοληθείς σε ερευνητικά προγράμματα για την επεξεργασία δεδομένων δορυφορικής αλτιμετρίας, GNSS και βαθυμετρίας. 
Oκτώβριος 2012-Σεπτέμβριος 2013:
(α) Σύμβουλος Μηχανικός σε ιδιωτικές εταιρείες στους τομείς της επεξεργασίας GNSS και μετασχηματισμών datums. 
(β) καθηγητής στην ιδιωτική εκπαίδευση. 
Φεβρουάριος-Οκτώβριος 2012:  Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία στον Ελληνικό Στρατό στο όπλο του Μηχανικού. Η θητεία εκπληρώθηκε στην 737 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων του Γ‘ Σώματος Στρατού στην Θεσσαλονίκη και Δ‘ Σώματος Στρατού στην Θράκη (Έβρο). Μέλος αρχικά και επικεφαλής στην συνέχεια ομάδας στρατιωτών υπεύθυνης για την εκτέλεση μελετών: υδρολογίας, περιβάλλοντος, δομικών έργων και μεγάλων γεωδαιτικών εργασιών.
 
Δημοσιεύσεις
Διπλωματικές εργασίες/διατριβές: 3
Επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές: 24
Επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά περιοδικά με κριτές: 1
Άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές : 7
Άρθρα σε διεθνή περιοδικά χωρίς κριτές: 4
Άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων/τόμων  χωρίς κριτές: 3
Άρθρα σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων/τόμων  χωρίς κριτές: 5
Παρουσιάσεις/πόστερ σε διεθνή συνέδρια (χωρίς συγγραφή πρακτικών): 21
Παρουσιάσεις/πόστερ σε ελληνικά συνέδρια (χωρίς συγγραφή πρακτικών): 3
Τεχνικές Εκθέσεις: 3
Άρθρα σε ελληνικά επαγγελματικά και ηλεκτρονικά περιοδικά χωρίς κριτές: 13
 
Κριτής: 18 Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων

 

Κορυφή σελίδας