ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Περιγραφή

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου καισυγκεκριμένα τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο τηναξιοποίηση του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική.

Οι σπουδές στο Τμήμα αυτό αποσκοπούν στην κάλυψη ιδίως των ακολούθωντομέων της επιστήμης της Γεωπληροφορικής:

 • Δημιουργία, ενημέρωση χαρτογραφικού υπόβαθρου
 • Διαχείριση πληροφοριών χώρου.

Το τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής έχει ως αποστολή να προάγει τηνανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστημονική καιεπαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του ΤμήματοςΜηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ήδημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,απασχολείται σε:

 • Μελέτες τοπογραφίας
 • Προσέγγιση του αγροτικού χώρου (διανομή, αναδασμός, εντοπισμός, καταγραφήκαι ανάλυση θεματικής πληροφορίας των αγρών)
 • Χαρτογραφική υποδομή και θεματικούς χάρτες
 • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες ¨Συγκοινωνιακές μελέτες
 • Υδραυλικές μελέτες
 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες
 • Μελέτη, Ανάπτυξη και Διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Έρευνες και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υπηρεσιών Γεωπληροφορικής (Desktop, mobile, Web apps & Services)
 • Σύνταξη μελετών Κτηματολογίου και υποστήριξη κτηματολογικών γραφείων
 • Επεξεργασία δορυφορικών, εναέριων και επίγειων ψηφιακών εικόνων και φωτογραφιών για την εξαγωγή απεικονίσεων και τρισδιάστατων μοντέλων
 • Επεξεργασία δορυφορικών και άλλων εικόνων και φωτογραφιών, για την εξαγωγή θεματικής πληροφορίας
 • Παροχή συμβουλών / συμβουλευτικής υποστήριξης στον ευρύτερο τομέα της Γεωπληροφορικής
 • Παροχή εκπαίδευσης σε ειδικούς επιστήμονες για διδασκαλία και κατάρτιση σε τεχνικές σχολές δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης και ΙΕΚ στις συναφείς με την επιστήμη του Τοπογράφου και Πολιτικού Μηχανικού ειδικότητες.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα χαρτογραφικής υποδομής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα

 

 

Κορυφή σελίδας