ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Περιγραφή

Το ιστορικό, η υφιστάμενη κατάσταση και οι προοπτικές

Η Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ λειτουργεί σαν αυτόνομο Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας από το 2000. Το 2013 το Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών συγχωνευτηκε με το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών σύμφωνα με το ΦΕΚ 136/A'/5.6.2013 του σχεδίου Αθηνά για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο, οι δύο Κατευθύνσεις αποτελούν εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το αντικείμενο σπουδών της Κατεύθυνσης καλύπτει τη γνωστική περιοχή της τεκμηρίωσης και διαχείρισης του χώρου. Αυτό συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη δημιουργία και την ενημέρωση κατάλληλων υποβάθρων, με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και σύγχρονων μεθόδων της γεωπληροφορικής, αλλά και στην ανάπτυξη και τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών διαχείρισης του χώρου με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι αυτής της Κατεύθυνσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ να μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα χωρικών εφαρμογών και μελετών.

Τα πρώτα πτυχία με την ένδειξη: «Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας» χορηγήθηκαν στις 10-11-2004.

Από το 2004 (ΦΕΚ 1797/6-12-2004) συμπράττει με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην υλοποίηση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρόβλεψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών».

Η Κατεύθυνση (σαν Τμήμα) πρόσφατα μετεγκαταστάθηκε σε νεόδμητο κτίριο, που πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές από άποψη μεγέθους, αλλά και αισθητικής του χώρου, ώστε οι σπουδαστές να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στο αντικείμενο σπουδών τους. Η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή είναι ανταγωνιστική όχι μόνο των αντιστοίχων ελληνικών, αλλά και πολλών ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών τμημάτων: εργαστήρια τοπογραφίας, φωτογραμμετρίας και τηλεπισκοπήσεων, χαρτογραφίας, GIS, GPS και αποτυπώσεων, γεωλογίας και πολεοδομικού σχεδιασμού, (γεω)πληροφορικής και βάσεων δεδομένων όλα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, έξι εργαστήρια με 25-30 Η/Υ το καθένα με όλα τα απαραίτητα περιφερειακά  και επιπλέον μία νησίδα Η/Υ για χρήση των σπουδαστών. Οι υπηρεσίες της γραμματείας μας είναι ψηφιακές σε μεγάλο βαθμό και οι υπηρεσίες που παρέχονται ως επί το πλείστον ηλεκτρονικές (e-gram, ηλεκτρονικές εγγραφές, e-learning, κ.λπ.).

Η Κατεύθυνση (σαν Τμήμα) συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη ομάδα των ακαδημαϊκών τμημάτων που υπέβαλλαν εγκαίρως εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης (Σεπτέμβριος 2008), οι πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών μας αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερα τεκμηριωμένες, ο αριθμός των επιχειρήσεων και των οργανισμών στους οποίους οι σπουδαστές μας κάνουν πρακτική άσκηση συνεχώς διευρύνεται. Οι διδάσκοντες του τμήματος είναι κάτοχοι σε συντριπτικό ποσοστό μεταπτυχιακών τίτλων και σε μεγάλο ποσοστό διδακτορικών διπλωμάτων και αναπτύσσουν αυξανόμενη ερευνητική δραστηριότητα. Από τις αρχές του  2010 το τμήμα μας συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τμημάτων και Εργαστηρίων που ασχολούνται με την γεωγραφική πληροφορία (AGILE), εντάσσοντας με τον τρόπο αυτό την ακαδημαϊκή του δράση στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό επιστημονικό χώρο.

Στους άμεσους στόχους μας είναι η διατήρηση της δυναμικής μας, η προσέλκυση εκπαιδευτικού προσωπικού υψηλής στάθμης, η ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση ενός επιστημονικού περιοδικού (Χωρο-γραφίες).

Είναι σαφές ότι στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της ενιαίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δημιουργήσει τις υποδομές και το ακαδημαϊκό περιβάλλον για ακόμη καλύτερη εκπαίδευση, αλλά και για τη δραστηριοποίησή του σε τομείς Εφαρμοσμένης Έρευνας, προκειμένου να συνεχίσει να διατηρεί τεχνολογικά εξελιγμένο εξοπλισμό του και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην κοινωνία της ευρύτερης περιοχής.

 

Κορυφή σελίδας