ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Στόχοι

Σκοπός της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι βασικά η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης διάστασης στο γνωστικό αντικείμενο των Έργων Πολιτικού Μηχανικού, που πετυχαίνεται με την μεταφορά, καλλιέργεια και προαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας βασισμένης στην παρεχόμενη υψηλή θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση.

Η κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει τους παρακάτω ειδικούς στόχους:

 • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών για την σύνταξη μελετών (αρχιτεκτονική, στατική και τοπογραφική) δομικών έργων και έργων υποδομής.
 • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών για την επίβλεψη (στατική και κάθε είδους οικοδομική – κατασκευαστική) δομικών έργων και έργων υποδομής.
 • Συμμετοχή των αποφοίτων ως μελετητικά στελέχη σε μεγάλα μελετητικά γραφεία για την μελέτη κάθε είδους δομικών έργων και έργων υποδομής.
 • Συμμετοχή των αποφοίτων ως στελέχη σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες για την επίβλεψη της κατασκευής κάθε είδους δομικών έργων και έργων υποδομής.
 • Στελέχωση Δημοσίων Υπηρεσιών, κυρίως του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 • Στελέχωση των «Τεχνικών Υπηρεσιών» Υπουργείων και Δημοσίων ή μεγάλων Ιδιωτικών Οργανισμών σε σχέση με τις υποδομές τους.
 • Συνεργασία με τοπικούς φορείς μηχανικών κατασκευαστών της περιοχής.
 • Συνεργασία με τοπικούς κατασκευαστές δομικών υλικών.
 • Οργάνωση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αποφοίτων σχετικά με νέες πολεοδομικές διατάξεις, κατασκευαστικούς κανονισμούς κ.ά.
 • Οργάνωση διαρκούς επιμόρφωσης μέσω του Ινστιτούτου διά Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ).
 • Συνεργασία με αντίστοιχα τμήματα  άλλων ΑΕΙ, Φορείς και Ερευνητικά Κέντρα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 • Διοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ.
 • Παραγωγή Τεχνολογικής, Εφαρμοσμένης και Βασικής Έρευνας μέσω Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Δεξιότητες και γνώσεις που αποκτούν οι απόφοιτοι

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, για να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι είτε ως στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, Οργανισμών και Υπηρεσιών και να εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές, εργοταξιακές, ερευνητικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, θεσμικές και δεοντολογικές πρακτικές και μεθόδους στην άσκηση του επαγγέλματός τους στους παρακάτω τομείς:

 • Σύνταξη μελετών που αφορούν την αρχιτεκτονική σύνθεση, τον φέροντα οργανισμό  και τον οργανισμό πληρώσεως δομικών έργων (δημόσιων και ιδιωτικών).
 • Επίβλεψη οικοδομικών έργων.
 • Οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου κατασκευής κτιριακών έργων.
 • Κατασκευές δομικών έργων (δημόσιων και ιδιωτικών).
 • Απασχόληση, είτε στον τομέα της μελέτης είτε στον τομέα της κατασκευής, στα Έργα Υποδομής, που είναι όλα εκείνα τα έργα, που απαιτούνται για την ανάπτυξη κάθε τόπου, όπως λ.χ.: τεχνικά (κτίρια, γέφυρες κ.ά.), συγκοινωνιακά (οδοί, σιδηροδρομικές γραμμές, αεροδρόμια κ.ά.), υδραυλικά (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, βιολογικοί καθαρισμοί κ.ά.), λιμενικά (λιμάνια, κατασκευές στη θάλασσα), γεωτεχνικά (σήραγγες, υπόγεια έργα, επιφανειακές εκσκαφές), περιβαλλοντικού σχεδιασμού και προστασίας του περιβάλλοντος, πρόληψης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις κατασκευές.
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών (επιμετρήσεις, συγκριτικοί πίνακες κλπ).
 • Σχεδιασμός, βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, οργανωση της παραγωγής, έλεγχος της ποιότητας, εκμετάλλευση, συντήρηση των κατασκευαστικών υλικών και επιτυχή ενσωμάτωσή τους στα οικοδομικά έργα.
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση μελετών, κατασκευαστικών υλικών και έργων, καθώς και των συντελεστών παραγωγής τους.
 • Ερευνητική μεθοδολογία, ικανότητα συλλογής, αξιολόγησης, ανάλυσης και σύνθεσης των δεδομένων, ικανότητα διαμόρφωσης και διατύπωσης υπεύθυνης γνώμης, εξοικείωση στην ομαδική παραγωγική δουλειά, αυτογνωσία και ικανότητα παρουσίασης και προβολής του εαυτού τους και του έργου τους.
 • Ικανότητα απόκτησης γνώσης από χώρους δουλειάς και ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε χώρους δουλειάς με κατάλληλη πρακτική άσκηση.

Επαγγελματικό καθεστώς των αποφοίτων

Γενικά οι πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ μπορούν να ασκήσουν με επάρκεια οποιεσδήποτε επαγγελματικές δραστηριότητες είτε αυτές καθιερώθηκαν θεσμικά από την Πολιτεία ως καλύπτουσες τις ωφελιμιστικές ανάγκες της κοινωνίας όπως του μελετητή, επιβλέποντα και κατασκευαστή σε κατασκευές, επισκευές, βελτιώσεις, αναστηλώσεις και κατεδαφίσεις, είτε αυτές ανταποκρίνονται στη ζήτηση από το κοινωνικό περιβάλλον όπως, ενδεικτικά, σχεδιασμού, παραγωγής, διαχείρισης, διάθεσης, μεσιτείας, οικοδομικών μηχανημάτων, υλικών, οικοδομών και τεχνογνωσίας.

Επίσης οι πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ μπορούν να στελεχώσουν όλο το φάσμα παραγωγής των έργων υποδομής και να εργαστούν με επιτυχία και να καταξιωθούν είτε ως υπάλληλοι Ιδιωτικοί (Τεχνικά Μελετητικά Γραφεία, Τεχνικές και μη Εταιρίες) είτε ως Δημόσιοι Υπάλληλοι (Οργανισμοί, Εκπαίδευση) είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες με απασχόληση που καθορίζεται από το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών σε Τεχνικές Μελέτες και σε Κατασκευές, Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων.

 

Κορυφή σελίδας