ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Περιγραφή

Το 1979 ιδρύθηκε το Κέντρο Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) Σερρών. Αργότερα, το 1983 καταργήθηκε το ΚΑΤΕΕ και ιδρύθηκε το ΤΕΙ Σερρών με τον νόμο 1404/83 (ΦΕΚ 173/24.11.84 τ.Α’), με τον οποίο ιδρύθηκαν και λειτουργούν και όλα τα υπόλοιπα ΤΕΙ της Ελλάδος.

Το 1983 ιδρύεται στο ΤΕΙ Σερρών το Τμήμα Πολιτικών, με δύο Κατευθύνσεις: α) Δομικών Έργων και β) Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων.

Το 1985 ιδρύεται το Τμήμα Πολιτικών Έργων (Π.Δ. 561/85, ΦΕΚ 19/27.11.85), το οποίο ενσωμάτωσε την «Κατεύθυνση Δομικών Έργων». Η Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων καταργήθηκε.

Με τους Νόμους 2916/01 και 3549/07 τα ΤΕΙ υπάγονται στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκαπαίδευσης.

Το 2013 στα πλαίσια του σχεδίου Αθηνά για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δημιουργήθηκε το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες από τη συγχώνευση του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών και του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών σύμφωνα με το ΦΕΚ 136/A'/5.6.2013 του σχεδίου Αθηνά. Ωστόσο, οι δύο Κατευθύνσεις αποτελούν εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Κορυφή σελίδας