ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες στις επιστημονικές περιοχές της Γεωδαισίας και Ανάλυσης Δεδομένων

Όποιος-α φοιτητής-τρια ενδιαφέρεται για  εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στα παρακάτω θέματα:

 

1. Επίλυση γεωδαιτικών και τοπογραφικών δικτύων (3Δ, 2Δ, 1Δ, GNSS)

2. Μετασχηματισμών ανάμεσα στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς

3. Εφαρμογές GNSS (ΡΡΡ, διαδικτυακές επιλύσεις, ειδικές εφαρμογές GNSS)

4. Δημιουργία λογισμικών για γεωδαιτικά, τοπογραφικά και χαρτογραφικά προβλήματα

5. Αξιολόγηση Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (DEM)

6. Θέματα συνορθώσεων παρατηρήσεων σε γεωδαιτικές, τοπογραφικές και χαρτογραφικές εφαρμογές.

7. σε οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με αντίστοιχες περιοχές 

 

μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τον διδάσκοντα.

 

Τονίζεται με σαφήνεια ότι η επιτυχής κατανόηση όπως και η εκπόνηση της διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, προϋποθέτει τόσο αποκτηθείσες κατά την διάρκεια των σπουδών γνώσεις θεωρίας της Γεωδαισίας-Συστημάτων Αναφοράς-Συνορθώσεων, καθώς και δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων σε ΗΥ (σε υφιστάμενα λογισμικά ή/και με την δημιουργία νέων).

 

Ο διδάσκων

 Δ. Αμπατζίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Κορυφή σελίδας