ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Αυτοματοποίηση και τοπική αυτοδιοίκηση-Υποβολή εργασιών

Οι φοιτητές/ριες υποβάλουν τις εργασίες τους και τις παρουσιάσεις (σε pptx ή σε pdf στο αποθετήριο του e-learning του μαθήματος στους αντίστοιχους φακέλους.

Η υποβολή τους στο αποθετήριο μέχρι και μία ημέρα μετά τις εξετάσεις θεωρίας είναι υποχρεωτική. Δεν είναι δυνατή η υποβολή με e-mail. 

Η διδάσκουσα 

Ε. Τζάνου

Κορυφή σελίδας