ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ EDUPASS

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος ότι ενόψει της έναρξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας την 18η Οκτωβρίου 2021 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η φυσική σας παρουσία εντός της πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες και στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων σας στην ειδική πλατφόρμα edupass.gov.gr, σύμφωνα με την υπ. αρ. 124068/ΓΔ4/01-10-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4558/Β/01-10-2021). Με την αίτηση αυτή γίνεται δυνατός ο έλεγχος για τη συνδρομή των νόμιμων υγειονομικών προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σας σε εκπαιδευτικές δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/τ. Β'/24.09.21), πρόσβαση με φυσική παρουσία στους χώρους του πανεπιστημίου έχουν όσοι/ες:
 
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή
 
β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή
 
γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
 
δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Κορυφή σελίδας